หมวดวิจัยและวิชาการ

วิชาการ ผลงานวิชาการทางการเกษตร

Card image cap

การลดการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว

ผลการทดลองภายใต้โครงการสามารถนําไปใช้เป็นวิธีการทางเลือกแก่ผู้ประกอบการนําไปใช้ควบคุมโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค

Read More →
Card image cap

วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับลิ้นจี่

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดลิ้นจี่ขนาดเล็ก สามารถใช้ในการคว้านลิ้นจี่ทดแทนแรงงานได้ มีแบบใช้แรงคนมีขนาด (กxยxส) 36 x 150 x 96 มม.และแบบใช้แรงคนร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ตัวเครื่องมีขนาด (กxยxส) 380 x 450 x 1,100 มม. โดยแบบใช้แรงคน ตัวเครื่องทำจากสเตนเลส TP304 ติดตั้งหัวคว้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 21.5 มิลลิเมตร รูคว้าน 3 ขนาด คือ 14 15 และ 16 มิลลิเมตร พร้อมแกนขนาด 3 มม.สำหรับปักและดึงเมล็ดออกมา ทดสอบกับลิ้นจี่ 3 พันธุ์ คือ ฮงฮวย กิมเจง และจักรพรรดิ์ การทดลองละ 100 กิโลกรัม จำนวน 3 ซ้ำ วิเคราะห์หาอัตราการทำงาน (กิโลกรัม/ชม.) และอัตราการสูญเสียเนื้อลิ้นจี่ (%) พบว่า เครื่องทั้ง 2 แบบ อัตราทำงานเฉลี่ยเมื่อใช้กับพันธุ์กิมเจงน้อยที่สุด ตามด้วยพันธุ์ฮงฮวย และสูงสุด เมื่อใช้กับพันธุ์จักรพรรดิ โดยเครื่องคว้านแบบใช้แรงคนมีอัตราการทำงานเฉลี่ยสูงสุด 30.74 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อัตราการสูญเสียร้อยละ 8.51 และเครื่องคว้านแบบใช้แรงคนร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามีอัตราการทำงานเฉลี่ยสูงสุด 42.65 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อัตราการสูญเสียร้อยละ 7.36 ซึ่งเครื่องทั้ง 2 แบบสามารถนำไปทำงานทดแทนแรงงานคนระดับที่มีความชำนาญได้

Read More →
Card image cap

การศึกษาเครื่องมือเพื่อผลิตเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว

งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการสร้างต้นแบบและทดสอบพัฒนาเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว มีโครงสร้างที่สำคัญ 8 ส่วน คือ โครงสร้างฐาน ท่อเกลียวป้อนอัด ถาดป้อน โครงช่องป้อน ปลายเรียวท่อ ท่อปลายอัดแน่น เพลาเกลียวอัด และระบบส่งกำลังใช้ต้นกำลัง 1.5 กิโลวัตต์ ได้ทำการทดสอบการอัดก้อนโดยใช้แรงคนและการอัดก้อนโดยเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว ในกรณีเปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยและไม่หั่นย่อยหมักลงถุงพบว่า การอัดโดยใช้แรงคน ในการอัดเปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยหมักลงถุงยาว มีความสามารถในการอัด 65 ± 13 ก้อน/ชั่วโมง และเปลือกข้าวโพดที่ไม่หั่นย่อหมักลงถุง มีความสามารในการอัด 49 ± 6 ก้อน/ชั่วโมง การอัดโดยใช้เครื่องอัดก้อนจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว ในการอัดเปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยหมักลงถุงยาวมีความสามารในการอัด 95.00 ± 14.00 ก้อน/ชั่วโมง และเปลือกข้าวโพดที่ไม่หั่นย่อยหมักลงถุง มีความสามารถในการอัด 97.00 ± 14.00 ก้อน/ชั่วโมง ก้อนเปลือกข้าวโพดที่อัดน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ให้ผลผลิตเห็ดนางรมฮังการีเฉลี่ย 796 ± 34 กรัม/ก้อน วัสดุเพาะมีประสิทธิภาพทางชีววิทยา 91.84 ± 2.03 เปอร์เซ็นต์

Read More →
Search
ห้วข้องานวิชาการ
เอกสารแนะนำ

ผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์สัตว์ใหญ่